title image

Algemene voorwaarden deel- en winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de deel- en winactie op de Facebookpagina en website van MADEMA Steigerwerken B.V. Door deelname aan deze deel- en winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden deel- en winactie.

 1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de deel- en winactie.
 2. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de deel- en winactie. MADEMA Steigerwerken B.V. kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.
 3. De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.
 4. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
 6. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de deel- en winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is MADEMA Steigerwerken B.V. gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 7. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. MADEMA Steigerwerken B.V. is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 8. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door MADEMA Steigerwerken B.V. of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is MADEMA Steigerwerken B.V. niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 9. MADEMA Steigerwerken B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). MADEMA Steigerwerken B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 10. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. MADEMA Steigerwerken B.V. mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. Deze persoonsgegevens zullen na afloop van de deel- en winactie worden vernietigd.
 11. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is MADEMA Steigerwerken B.V. gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende deel- en winactie.
 12. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.
 13. Bij het aandragen van een nieuwe medewerker, gelden de volgende voorwaarden:
  – de nieuw aan te nemen medewerker vermeld vooraf de naam van de persoon die hem/haar heeft geattendeerd op de vacature en hierdoor in aanmerking komt voor de prijs;
  – indien de nieuwe medewerker minimaal 3 maanden vanaf indiensttreding positief en naar behoren functioneert, zal de prijs worden toegekend. Om hiertoe over te gaan, moeten de juiste persoonlijke gegevens (zoals (email)adres e.d.) van de prijswinnaar bij MADEMA Steigerwerken B.V. bekend te zijn. Deze gegevens zijn alleen nodig voor de prijsuitreiking. Daarna zullen de gegevens vernietigd worden.
 14. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. MADEMA Steigerwerken B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 15. MADEMA Steigerwerken B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 16. MADEMA Steigerwerken B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de deel- en winactie.
 17. MADEMA Steigerwerken B.V. is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden deel- en winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de deel- en winactie of het verloop van de deel- en winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 18. MADEMA Steigerwerken B.V. is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden deel- en winactie gedurende de looptijd van de deel- en winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de deel- en winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat MADEMA Steigerwerken B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de deel- en winactie, zal door MADEMA Steigerwerken B.V. op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 19. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden deel- en winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden deel- en winactie aan.
 20. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de deel- en winactie kunt u een email verzenden naar sollicitatie@madema.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de deel- en winactie. MADEMA Steigerwerken B.V. zal zo spoedig mogelijk reageren.