title image

MADEMA Steigerwerken B.V. vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens. We verzamelen, gebruiken en beveiligen persoonsgegevens in overeenstemming met de regels en eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daarbij hanteert.

De gegevens die u aan MADEMA Steigerwerken B.V. verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw verzoek.

MADEMA Steigerwerken B.V. doet er alles aan om uw gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en we beschermen uw persoonsgegevens tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, een en ander conform de toepasselijke wet- en regelgeving (AVG). Hierbij gaat het onder andere om toegangsautorisatie en beveiligde externe opslag van gegevens.

Van wie bewaart MADEMA Steigerwerken B.V. persoonsgegevens en waarom?
We verzamelen en verwerken de benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een optimale uitvoering van onze diverse rollen:

 • Inlener/werkgever
 • Dienstverlener op het gebied van (de-)monteren van tijdelijke hulpconstructies als betonondersteuningen, betonbekistingen en steigers voor opdrachtgevers
 • Opdrachtgever van leveranciers

En in het algemeen:

 • Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en de nakoming van wet- en regelgeving zoals identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en overige richtlijnen
 • Voor het opstellen van rapportages voor onze klanten
 • Voor managementdoeleinden zoals stuurinformatie, het kunnen uitvoeren van in- en externe audits en controle door banken, accountant, Belastingdienst en klanten.

Privacygevoelige – ofwel persoonsgegevens verwerkt MADEMA Steigerwerken B.V. vanaf het moment dat u uw gegevens achterlaat op/via onze website of ons anderszins direct (schriftelijk, via e-mail) of indirect (via social media) bekend maakt of laat blijken dat u geïnteresseerd bent in onze organisatie/dienstverlening.

De verwerkingen zijn op de volgende persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, leeftijd, geslacht, CV, gegevens over beschikbaarheid en verlof, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van geschiktheid zoals referenties en getuigschriften, een foto en eventueel een videopresentatie. Bij verwerking houden wij ons aan de relevante grondslagen die de AVG stelt. Dit betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacy verklaring.
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Dit doen wij door u te vragen akkoord te gaan met deze privacy verklaring, door deze aan te vinken.
 • Uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen respecteren.
 • U bij deze informeren over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

MADEMA Steigerwerken B.V. kan uw gegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, gegevensverwerkers die namens MADEMA Steigerwerken B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers en overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waartoe wij kunnen worden verplicht zoals door een rechterlijk bevel of vonnis.

De verstrekking van persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelstelling. MADEMA Steigerwerken B.V. heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten

Op grond van de AVG hebt u het recht:

 • Op informatie en inzage van uw persoonsgegevens;
 • Op verbetering van uw persoonsgegevens;
 • Op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • Op beperking van de verwerking;
 • Van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (‘het recht op verzet’);
 • Uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere (verwerkings)verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Indien u van uw recht gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een melding hiervan maken via meldpunt@madema.nl.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

 • Voor zover u zelf en vrijwillig uw persoonsgegevens aan MADEMA Steigerwerken B.V. beschikbaar heeft gesteld, zodat wij in het kader van onze dienstverlening over de gegevens kunnen beschikken, werken wij standaard met een bewaartermijn van 24 maanden, gerekend vanaf de datum waarop de gegevens door u beschikbaar werden gesteld. Als u nadien van uw gegevens een update verstrekt, dan geldt vanaf die datum weer de bewaartermijn van 24 maanden.

Na beschreven bewaartermijnen worden persoonsgegevens geanonimiseerd en alleen nog gebruikt voor (interne) rapportages.

Bezoekers van onze website
Onze website www.madema.nl kan worden bezocht zonder dat persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Onze website verzamelt wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie van de gebruiker zoals IP-adres, datum en tijd van toegang en de pagina’s die worden bezocht. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van onze website en om het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen worden opgeslagen en doorgegeven aan derden. Voorts maken wij gebruik van web statistieken om te bekijken hoe onze website wordt gebruikt en hoe we de site eventueel kunnen verbeteren.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van) datalek

In geval van vragen, opmerkingen, ideeën, aanvullingen en/of klachten over dit privacy beleid, kunt u dit tevens melden via meldpunt@madema.nl. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

MADEMA Steigerwerken B.V. is (statutair) gevestigd te 3245 MG Middelharnis aan de Zernikeweg 39. Onder deze naam is dit bedrijf actief en verantwoordelijk voor gegevensverwerkingen volgens de AVG.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor dit privacy beleid aan te passen als we daar aanleiding toe zien of hebben. Deze versie is opgesteld per 25 mei 2018.